Προγραμματικές Συμβάσεις

# Εφαρμογή Παρακολούθησης και Διαχείρισης Προγραμματικών Συμβάσεων

Πελάτης
Ο.Τ.Α. - Ν.Π.Δ.Δ. - Ν.Π.Ι.Δ.
Απαιτήσεις
Architecture Production Development
Δεξιότητες
HTML JavaScript PHP Database CSS

Προγραμματικές Συμβάσεις.jpg

Παρακολούθηση και διαχείριση Προγραμματικών Συμβάσεων με όλους τους συμβαλλόμενους, τις Τροποποιήσεις,
τα Μέλη της Επιτροπής. Αυτόματες ειδοποίησεις για την λήξη των Προγραμματικών Συμβάσεων.